výstavba bytových komplexů a rekonstrukce půdních vestaveb

NEMOVITOSTI K PRODEJI

Aktuálně

15.11.2017
Polyfunkční dům na Starém Brně
V projektu výstavby při ulici Hybešova byly již vyprodány veškeré BJ. Aktuálně se však uvolnil nadstandardní byt v nejvyšším patře objektu s dvěma terasami a výhledem na hrad Špilberk. Zde naleznete jeho specifikaci. Dále jsou již v nabídce dostupných jednotek tohoto projektu volné pouze 3 ateliéry vhodné i k ubytování a pronájmu.

25.10.2017
Byty Bolzáno
Práce probíhají dle harmonogramu. Pokračuje hrubá stavba třetího nadzemního podlaží.

15.9.2017
Apartmánové domy Pavlov
K prodeji zbývají poslední 4 volné apartmány. Nenechte si ujít příležitost investice v žádané rekreační oblasti Pálava. Ceny volných jednotek naleznete zde.

18.8.2017
Polyfunkční dům na Starém Brně
Máme pro Vás aktuální fotografie z průběhu výstavby v profilu projektu nebo zde.

7.8.2017
Polyfunkční dům na Starém Brně
Práce probíhají dle harmonogramu. Dokončuje se hrubá stavba čtvrtého nadzemního podlaží.

Starší zprávy

Pozemky Mysločovice

Standardní vybavení

  Komunikace
 • Obytný soubor v katastrálním území Mysločovice, na parcele č. 325/11 s budoucí výstavbou 29 rodinných domů je rozdělen na dvě částí a to 12 rodinných domů a 17 rodinných domů. Dopravně je tato lokalita napojena dvěma sjezdy na státní silnici III/43834 v intravilánu. V místě obou napojení jsou rozhledové poměry řešeny dle požadavků ČSN.
 • Nové páteřní komunikace jsou řešeny ve dvou úsecích jako obytné zóny. Komunikace „A“ délky 174,86m a „B“ – délky 199,78 m. Zařazení do komunikace obytná zóna znamená, že se jedná o místní komunikaci s šířkou uličního prostoru 8,5 m. Střídavě po levé a pravé straně jsou umístněna parkovací stání. Zklidnění dopravy je doplněno místy se zúžením dopravního prostoru na šířku 3,5 m.
 • V obou případech jsou komunikace řešeny jako slepé s obratišti na koncích úseků. Obratiště jsou v parametrech pro otáčení největšího očekávaného vozidla (odvoz odpadků a vozidlo HZS).
 • Stávající polní cesta podél jihovýchodní hranice řešené lokality, která bude dotčena výstavbou IS, bude rekonstruována.
 • Zpevněné plochy vozovek budou lemovány převýšeným silničním obrubníkem. V místech budoucích vjezdů do garáží a napojení vstupních chodníků bude osazen nájezdový obrubník, který bude pomocí levého a pravého přechodového dílu navazovat na obrubník silniční.
  Vodovod
 • Na přeložku stávajícího vodovodu jsou napojeny vodovodní řady „A“ a „B“. Tyto řady budou vedeny pod nově navrženými komunikacemi. Na obě odbočky bude napojeno 29 vodovodních přípojek ( 12 x na řad „A“ a 17 x na řad „B“) pro nové domy. Hydranty a sekční šoupátka jsou uloženy v zemi a vybaveny zákopovými soupravami a poklopy.
 • Provozovatelem vodovodu bude VEOLIA, Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc
 • Zdrojem vody pro zásobování této lokality je vodojem Machová.
  Kanalizace
 • Nová lokalita bude napojena na stávající obecní kanalizaci spravovanou obcí Mysločovice.
 • Jedná se o jednotnou kanalizaci na kterou jsou napojeny větve „A“ a větev „B“
 • Na větve „A“ bude napojeno 12 kanalizačních přípojek a na větev „B“ 17 přípojek. Všechny přípojky se k větvím připojují pod úhlem 45° a jsou ukončeny cca 1 m za hranicí soukromých pozemků
 • Všechny domovní přípojky budou na konci až do připojení nemovitostí dočasně zavíčkovány.
 • Do doby než bude v obci vybudována čistička odpadních vod, musí mít každý rodinný dům vybudovánu domácí čistírnu odpadních vod, která může být napojena na páteřní větev jednotné kanalizace.
 • Na nových kanalizačních větvích je navrženo 9 uličních vpustí a 16 kanalizačních šachet. Jedná se o šachty revizní a spojné.
  Plyn
 • Obec Mysločovice je v současné době plně plynofikována. Zásobení plynem nové lokality pro výstavbu 29 rodinných domů je realizováno rozšířením stávající STL plynovodní sítě.
 • Podél nových páteřních komunikací v lokalitě jsou navrženy nové trasy STL. Dva odbočné řady z trub PE 100 DN 90 v celkové délce 309,7 m – z toho 145,2 m řad „A“ a 164,5 m řad.
 • Trasa plynovodu je vedena mimo pojezdnou část komunikace v zeleni nebo ve vjezdové a odstavné parkovací ploše.
 • Pro každý rodinný dům umístěný na bližší straně od hlavního řadu, bude provedena samostatná přípojka, ukončená na hranicích pozemku ve skřínce HUP.
 • Pro rodinné domy umístěné na opačné straně od hlavního řadu bude provedena vždy jedna odbočka pro dva domy, ukončená zaslepením, před jejímž koncem budou rozdvojením napojeny domovní přípojky ukončené na hranicích pozemku ve skřínce HUP.
  Elektřina
 • Investorem rozvodů NN je společnost E.ON DISTRIBUCE, a.s. Připojení k distribuční síti je provedeno z nové trafostanice, která je umístěna na začátku lokality u státní silnice.
 • Na každém pozemku pro jednotlivé domy je umístěna domovní rozpojovací skříň. Plastové pilířové skříně jsou umístěny v plastových pilířích. Do skříní jsou dotaženy kabely NN – směry kabelů jsou popsány na označovacích štítcích.
  Veřejné osvětlení
 • Jedná se o nové kabelové veřejné osvětlení v obci kabely NN Mysločovice v lokalitě výstavby nových rodinných domů. Délka trasy je cca 450 m, 22 ks nových stožárů VO, průměrné rozpětí 25m.
 • VO je navrženo jako celonoční s ovládáním pomocí soumrakového spínače.
 • Pro osvětlení použita svítidla SAFÍR 1 osazená výbojkou 50W/B2. Závěsná výška svítidel 6m. Stožáry jsou zasazeny do typizovaných betonových základů a uzemněny do společné uzemňovací soustavy, tvořené páskem FeZn 30/4.

NET Development, s.r.o., tř. Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno | tel.: +420 538 728 888, fax: +420 545 224 216, e-mail: info@netdevelopment.cz

(c) 2003-2009 NET Development, s.r.o., (c) 1995-2009 A.G.A. studio